Terimler

 • Ayakta tedavi Yatarak tedavi dışında kalan tedaviler

 

 • Düzeltilmiş FAVKÖK İlgili mali dönemin FAVKÖK’ünden yine ilgili mali döneme ait nakit etkisi olmayan TFRS düzeltmelerinin ve bir defaya mahsus gelir / (gider), net tutarların düşülmesi ile uyarlanan FAVKÖK

 

 • Düzeltilmiş FAVÖK İlgili mali dönemin FAVÖK’ünden yine ilgili mali döneme ait nakit etkisi olmayan TFRS düzeltmelerinin ve bir defaya mahsus gelir / (gider), net tutarların düşülmesi ile uyarlanan FAVÖK

 

 • FAVKÖK (Faiz, Amortisman, Vergi ve Kira Giderleri Öncesi Kâr), Şirket’in konsolide finansal bilgilerinden elde edilen TFRS dışı ölçüttür. FAVKÖK, Şirket’in vergi öncesi net kâr/(zararına) net finansman giderleri, amortisman ve itfa giderleri ve kira giderlerinin eklenmesi ile maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen net (gelir)/giderler ile negatif şerefiye (gelirlerinin) çıkarılması ile hesaplanmaktadır.

 

 • FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), Şirket’in Finansal Denetim Raporu’ndan elde ettiği bir finansal ölçüttür. FAVÖK, Şirket’in vergi öncesi net kâr/(zararına); net finansman giderleri, amortisman ve itfa giderlerinin eklenmesi ile maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen net (gelir) / giderler ve negatif şerefiye (gelirlerinin) çıkarılması ile hesaplanmaktadır.

 

 • Gelişmekte olan hastaneler Gelişmiş hastaneler dışındaki hastaneler

 

 • Gelişmiş hastaneler Ocak 2015’ten önce açılan hastaneler ya da Ocak 2015’ten önce Şirket’in merkezi sistemine entegre edilmiş devralınan hastaneler

 

 • JCI Joint Commission International

 

 • Katkı Marjı Katkı tutarının toplam hasılata oranı

 

 • Katkı Tutarı Yan iş kollarından elde edilen gelirler (Hastane yönetim danışmanlığından elde edilen gelirler de dahil) ve genel merkez giderleri hariç olmak üzere, her bir hastanenin FAVÖK’e olan katkısı

 

 • Kitlesel premium segmenti Üst segment ile premium segment arasındaki hasta kitlesi için kullanılan bir ifade (premium mass)

 

 • MEDULA Hastanın muayenesi kapsamındaki tetkikler ile hastaya sunulan diğer hizmetlerin ücretlendirilmesi ile ilgili bilgilerin çevrimiçi (online) ortamda paylaşıldığı SGK sistemi

 

 • Ortalama Kullanım Oranı Kapasite kullanımının takibi amacıyla hesaplanan ve sağlık turizmine ilişkin kullanım da dahil olmak üzere hastane yataklarının kullanıldığı dakikalar toplamının; toplam yatak sayısı, yıl içinde faaliyette bulunulan gün sayısı (önceki yıl açılan ya da devralınan hastaneler için 365 gün) ve 1.440’ın (bir gündeki dakika sayısı) çarpımına bölünmesiyle elde edilen oran

 

 • Premium segment Yüksek kaliteli hizmetlerin maliyetini karşılayabilen ve bu hizmetleri talep eden hasta kitlesi için kullanılan bir ifade (premium segment)

 

 • Protokol İlgili hastanın tedavi sürecinde gerçekleştirilen tüm muayene,   tedavi, operasyon ve cerrahi uygulamalar

 

 • Protokol Başına Ortalama Yatarak Tedavi Gören Hasta Geliri Yatarak tedavi gören hastalardan elde edilen toplam gelirin toplam yatarak tedavi gören hasta sayısına bölünmesiyle elde edilen gelir

 

 • SGK GSS Kanunu uyarınca, ödenen primler karşılığında şahıslara Genel Sağlık Sigortası sağlayan temel resmi sigorta kuruluşu olup, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Kamu Görevlileri Emekli Sandığı (Emekli Sandığı) ve Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) olmak üzere kendisi ile aynı amaç ve alanlarda hizmet veren üç ayrı sosyal güvenlik fonunun sona ermesi ve bünyesinde birleştirilmesi sonucunda Türkiye’de sağlık sigortası teminatı sunan yegane kamu kuruluşu konumuna gelmiş olan T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

 

 • SGK Sözleşmeleri SGK ve Özel Sağlık Hizmeti sunucuları arasında genel sağlık sigortalılara verilecek sağlık hizmetleri ücretlerinin belli bölümünün SGK tarafından karşılanmasına ilişkin imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi

 

 • Sigortalı hasta profili Şirket’in Özel Hastaneleri’nden sağlık hizmeti alan hastaların kapsamına girdikleri ve hizmet alırken faydalandıkları sağlık sigortası veya benzer anlaşmaların niteliğine (özel sağlık sigortası, SGK genel sağlık sigortası, kurumsal anlaşmalar, vs.) göre tespit edilen dağılım (payor mix)

 

 • SUT 24 Mart 2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

 

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’lı hastaların, ilave ücret ve SGK tarafından karşılanmayan diğer masrafları belirli oranlarda karşılayan sağlık sigortası çeşidi

 

 • TTSG Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

 

 • Üst segment Üst düzey sağlık hizmetlerinin maliyetlerini karşılayabilen ve bu hizmetleri talep eden hasta kitlesi için kullanılan bir ifade (upper mass)

 

 • Yatak Başına Ortalama Gelir Toplam gelirin toplam hastane yatağı sayısına bölünmesiyle elde edilen gelir

 

 • Yatak kapasitesi, yatak sayısı Yatarak tedavi gören hastaların hizmetine sunulan yatak sayısı

 

 • Yatarak tedavi Hastanın hastanede yatmasını gerektiren tıbbi işlemler ve tedaviler

 

 • Ziyaret Başına Ortalama Ayakta Tedavi Gören Hasta Geliri Ayakta tedavi gören hastalardan elde edilen toplam gelirin toplam ayakta tedavi gören hasta sayısına bölünmesiyle elde edilen gelir